آموزش قرار دادن دو فیلد فرم در یک خط

آموزش قرار دادن دو فیلد فرم در یک خط


یک پورتلت Dynamic Data List Form ایجاد کنید از Control Panel وارد بخش فرم ساز پیشرفته شوید روی مدیریت تعریف داده کلیک کنید در صورتی که تعریف داده برای فرم مورد نظر وجود دارد وارد ویرایش آن شوید در غیر اینصورت روی اضافه کردن کلیک کنید و تعریف داده را ایجاد نمایید برای فیلدهای مورد نظر وارد ویرایش شوید عرض فیلد را ویرایش و روی گزینه بزرگتر قرار داده و تنظیمات را ثبت کنید در قسمت تعاریف داده ها نیز تنظیمات را ذخیره کنید از لیست تعاریف داده ها وارد مدیریت قالب مورد شوید روی اضافه کردن جزئیات قالب کلیک کنید یک المان فیلدها را با گرفتن و کشیدن اضافه کنید دو فیلد مورد نظر را که در قسمت قبل با عرض بزرگتر ذخیره کرده بودیم با گرفتن و کشیدن به داخل فیلد ایجاد شده جدید انتقال دهید وارد تنظیمات المانِ فیلدها شوید مقدار Inline را روی حالت بله تنظیم و ذخیره نمایید در صورتی که فرم از قبل ایجاد نشده فرم جدید را با کلیک کردن روی اضافه کردن ایجاد کنید پس از تعیین نام فرم تعریف داده ها را روی تعریف ایجاد شده تنظیم نمایید و ذخیره کنید از پورتلت Dynamic Data List Form وارد تنظیمات پرتلت شوید و فرم ایجاد شده را جهت نمایش انتخاب کرده ، تنظیمات را ذخیره کنید پس از بارگذاری مجدد صفحه مشاهده میکنید که فیلدهای مورد نظر در یک خط نمایش داده می شوند.